Tuesday , January 23 2018
Recent Question Papers
Home » Tag Archives: Compulsory Nepali Paper 2072-2016 SLC

Tag Archives: Compulsory Nepali Paper 2072-2016 SLC

Compulsory Nepali | Question Paper | 2072 (2016) | MW-RE-105 | SLC

Symbol No. … MW-RE-105 2072 (2016) COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली) Time: 3:00 hrs Full Marks: 100 दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्। See More:- Check and Download Question Paper Of Compulsory Nepali (MW-RE-105) | School Leaving Certificate [SLC] …

Read More »

Compulsory Nepali | Question Paper | 2072 (2016) | FW-RE-105 | SLC

Symbol No. … FW-RE-105 2072 (2016) COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली) Time: 3:00 hrs Full Marks: 100 दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्। See More:- Check and Download Question Paper Of Compulsory Nepali (FW-RE-105) | School Leaving Certificate [SLC] …

Read More »

Compulsory Nepali | Question Paper | 2072 (2016) | E-RE-105 | SLC

Symbol No. … E-RE-105 2072 (2016) COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली) Time: 3:00 hrs Full Marks: 100 दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्। See More:- Check and Download Question Paper Of Compulsory Nepali (E-RE-105) | School Leaving Certificate [SLC] …

Read More »

Compulsory Nepali | Question Paper | 2072 (2016) | C-RE-105 | SLC

Symbol No. … C-RE-105 2072 (2016) COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली) Time: 3:00 hrs Full Marks: 100 दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्। See More:- Check and Download Question Paper Of Compulsory Nepali (C-RE-105) | School Leaving Certificate [SLC] …

Read More »

Compulsory Nepali | Question Paper | 2072 [2016] | W-RE-105 | SLC

Symbol No. … W-RE-105 2072 (2016) COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली) Time: 3:00 hrs Full Marks: 100 दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।  १. समूह ‘क’ मा दिइएका शब्दहरुको अर्थ समूह ‘ख’ बाट पहिचान गरी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस्।  [४] समूह …

Read More »