Recent Question Papers
Home » Grade XI » Business Studies » Business Studies | Grade XI | Question Paper 2074 [2017] | NEB

Business Studies | Grade XI | Question Paper 2074 [2017] | NEB

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Business Studies – Grade XI
Examination – 2074 (2017)
Subject Code: 328 ‘A’
Time – 3 hrs
Full Marks – 100
Pass Marks – 35

विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारमा दिइएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.

समूह ‘क’ [Group ‘A’]

[संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरु/Short answer questions]


कुनै आठ प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। [Attempt any eight questions]  [८x८=६४]


१. व्यावसाय भनेको के हो? व्यवसायको महत्व दर्शाउनु होस्। [What is business? Show the importance of business.]  [३+५]


२. व्यवसाय सफलताका आवश्यक तत्वहरु उल्लेख गर्नुहोस्। [Point out the requisites of business success.]  [८]


३. एकल व्यापार व्यवसायको परिभाषा दिनुहोस् र यसको दर्ता प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। [Define sole trading concerns and state the process of registration.]  [८]


४. साझेदारी भनेको के हो? यसको विशेषताहरु वर्णन गर्नुहोस्। [What is partnership? State it’s characteristics.]  [३+५=८]


५. नेपालमा संयुक्त पूँजी कम्पनीको महत्व दर्शाउनुहोस्। [Show the importance of joint stock company in Nepal.]  [८]


६. सहकारी संगठनको परिभाषा गर्दै विशेषताहरु वर्णन गर्नुहोस्। [Explain the features of co-operative organization defining co-operative.]  [८]


७. सार्वजनिक संस्थानको परिभाषा दिनुहोस् र यसका प्रकारहरु बयान गर्नुहोस्। [Define public enterprise and state it’s types.]  [३+५=८]


८. परम्परागत तथा आधुनिक फाइल प्रणालीको अवधारणा बारे उल्लेख गर्नुहोस्। [Explain the concept of traditional and modern filing system.]  [४+४=८]


९. अभिलेख धुल्याउने तथा हटाउने बारे छोटकरीमा टिप्पणी लेख्नुहोस्। [Write short notes on retention and disposal of records.]  [८]


१०. गण्डकी ट्रेडिङ्ग कन्सर्नको तर्फबाट ए वन ट्रेडिङ्ग कन्सर्न काठमाण्डौलाई तिनीहरुको नयाँ उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने तरिकाबारे अंग्रेजीमा सोधपुछ पत्रको मस्यौदा तयार पार्नुहोस्। [Draft an inquiry letter in English to A One Trading Concern Kathmandu on behalf of Gandaki Trading Concern about their new products and method of doing business.]  [८]

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2074 [2017] | NEB

समूह ‘ख’ [Group ‘B’]

[विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरु/Long answer questions]


कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। [Attempt any two questions]  [२x१८=३६]


११. व्यवसायको अर्थ लेख्नुहोस् र यसको उद्देश्य तथा कार्यहरुबारे छलफल गर्नुहोस्। [Give the meaning of business and discuss it’s objectives & functions.]  [६+१२=१८]


१२. संयुक्त पूँजी कम्पनी भनेको के हो? यसका विशेषताहरु के के हुन्? छलफल गर्नुहोस्। [What is Joint Stock Company? What are it’s characteristics? Discuss.]  [६+१२=१८]


१३. एकल व्यापार तथा साझेदारीका भिन्नता छुट्याउनु होस्। [Differentiate between Sole Trading and Partnership.]  [१८]


View Question Paper 2074 [2017] | Grade XI | Business Studies | NEB

Check Also

Compulsory English | Grade XI | Question Paper 2074 [2017] | NEB

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB] Compulsory English – Grade XI Examination – 2074 (2017) Regular Students …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *